Dades x Sant Genís dels Agudells

Demografia

Superfície destinada a activitats

Representació dels usos preeminents que es fan de la superfície total del barri. En aquest cas, després dels espais d’ensenyament que són els preeminents ocupant el 40% de la superfície total i sense modificacions al llarg d’aquests 5 anys el segueixen el Comerç i la Indústria/Magatzems com a principals teixits laborals del barri. Aquests dos elements acurten diferències percentuals en els darrers anys tot i que cal destacar que el 2017 era l’activitat d’Indústria/Magatzems la que liderava. D’altra banda, en les posicions inferiors de la taula es veu una mínima representació del Turisme i l’hostaleria per la qual cosa es pot afirmar que el barri a nivell d’ingressos i activitats es mou dins els seus propis circuits laborals i de serveis i no es caracteritza per rebre turisme de cap mena (ni d’interior, ni estranger). La superfície destinada a Sanitat ocupa un reduït espai el què pot significar que falten mitjans i recursos que la millorin; mentre que, en contraposició, la superfície destinada a l’Esportiu ocupa un notable espai del 8,5%.

Dades sobre l’atur registrat

El gràfic mostra un augment a l’eix que representa més del 50% total de l’atur i que afecta les persones de 45 anys o més amb una pujada gradual del 5,5% (només aturada per la reducció del 4,3% el 2020 com a possible conseqüència de la COVID-19). En canvi, la xifra que més millora és la que afecta els estrangers amb un alleugeriment de 6,3% després d’un augment del 3% també com a possible conseqüència directa de la pandèmia del 2019.

Els darrers dos grups representen la millora indiscutible de les xifres tot i que en conjunt representen el 40% de les xifres d’atur. Ens referim al grup dels menors de 29 anys i a la població compresa entre els 30 i els 44 anys. En ambdós casos han patit una millora notable el 2021 després que l’any 2020 tinguessin les xifres més elevades. Ara bé, la diferència entre ambdós grups de població recau en el fet que els menors de 29 anys han  tingut una tendència constant a l’alça durant tots els anys, mentre que les persones d’entre 30 i 44 anys —d’altra banda, la part de la població que més ocupa l’espai laboral— han patit un augment constant fins a l’any 2021 que representa un contrast i un canvi de tendència.

Els barris en xifres

Sant Genís dels Agudells se situa a la part alta de Barcelona, a la zona nord-oest de la ciutat i amb una superfície de 171,60 hectàrees, envoltada pel Parc Natural de Collserola. És un barri vinculat al monestir de San Jeroni de la Vall d’Hebron, on històricament tot el territori era un de sol i era de jurisdicció parroquial; és a partir de la segona meitat del segle XX que comença la transformació urbanística.

Sant Genís dels Agudells tendeix a tenir una població més petita (6.828 habitants) i una densitat més baixa (40 habitants per hectàrea), que es tradueix en un ambient més tranquil i obert en contrast amb els 26.031 habitants de Sant Martí de Provençals i la densitat de 351 habitants per hectàrea.

En l'àmbit socioeconòmic, Sant Genís dels Agudells es caracteritza per ser una zona residencial de nivell socioeconòmic mitjà-alt, amb una major proporció d'habitatges unifamiliars i una població amb ingressos relativament alts.

L’edat mitjana de la població de Sant Genís dels Agudells és de 46 anys, el 23% de la població té 65 o més anys, sol tenir una població més envellida.

Economia i societat

La renda neta mitjana per persona és una mesura de la renda disponible que té cada persona en terme mitjà a cada secció censal. Les xifres varien entre 11.619€ i 18.464€, amb diferències notables entre les diferents seccions censals.

Aquesta informació és important per a comprendre les desigualtats econòmiques i socials entre les diferents àrees de Barcelona. Les seccions censals amb rendes mitjanes més altes per persona poden indicar un nivell de vida més alt i una major capacitat adquisitiva, mentre que les seccions censals amb rendes mitjanes més baixes poden reflectir una situació de desavantatge econòmic. La localització geogràfica, el nivell educatiu, la composició ocupacional o el cost de vida d’algunes seccions censals; només són algunes de les possibles explicacions.

Tenint en compte la nacionalitat i la renda, podem observar diferents tendències, les seccions censals amb un major percentatge de població espanyola tendeixen a tenir una renda neta mitjana més alta. Pel que fa al percentatge de població estrangera, aparentment no s'observa una relació clara i consistent amb la renda neta mitjana. Algunes seccions censals amb alts percentatges de població estrangera tenen tant rendes altes com baixes. Per exemple, la secció censal 092 té un 41% de població estrangera, però una renda neta Mitjana relativament baixa de 11.619€. Si bé, cal apuntar que en algunes seccions censals de renda neta mitjana-alta i que presenten un percentatge significatiu de població estrangera, pot estar relacionat amb l’origen geogràfic d’aquesta població, malgrat que no mostra una tendència clara.

Quant a la distribució demogràfica, trobem una estructura i necessitats diferents segons les seccions censals, tot i que en termes generals, pel que fa al barri de Sant Genís dels Agudells, l'edat mitja es troba al voltant dels 46 anys, amb lleugeres variacions entre les diferents seccions censals. El percentatge de menors de 18 anys oscil·la entre el 12,8% i el 17,3%, mentre que el percentatge de majors de 65 anys varia entre el 20,2% i el 26,7%.

Les llars unipersonals són aquelles en les quals viu una única persona. En aquest cas, podem observar que el percentatge de llars unipersonals varia entre el 20,3% i el 34,8%, amb diferències significatives entre les diferents seccions censals. Dues de les tres seccions censals amb un percentatge més alt de llars unipersonals corresponen al barri de Sant Genís dels Agudells, tot indicant una possible major concentració de persones que viuen soles. 

Segons el coeficient P80/P20, la distribució de la renda a les seccions censals de Barcelona mostra certa desigualtat, tot i que algunes seccions mostren una distribució més equitativa en comparació amb altres. Un coeficient més alt indica una major bretxa entre els ingressos més alts i més baixos, l’any 2020, la majoria de les seccions censals tenen coeficients P80/P20 superiors a 2, la qual cosa indica una desigualtat considerable en la distribució de la renda.

Augmenten les diferències?

Basant-nos en el canvi percentual de la renda neta mitjana per persona a cada secció censal de Barcelona, s’observen seccions censals amb un increment significatiu en els ingressos.

Algunes seccions censals mostren un creixement més modest, majoritàriament les seccions de Sant Genís dels Agudells que van registrar increments en la renda neta mitjana per persona que oscil·len entre el 6% i el 10%. Tot i que el creixement és menor en aquestes àrees, encara mostren una tendència positiva en els ingressos.

Població

A la gràfica es mostra l’evolució de la població diferenciada entre dones i homes. Tret del grup d’edat d’entre els 15 a 20 anys on hi ha més homes que dones, a la resta de dades es mostra un major nombre de dones que d’homes. Cal destacar també que a partir dels 55 anys es veu una major diferencia en el creixement de la població donat que a partir d’aquesta edat disminueix notòriament el nombre d’homes.

Una altra dada predominant és el segon lloc de la taxa d'envelliment més alta amb un 27,8% de persones més grans de 65 anys, xifra que segueix en augment fins al 36% l'any 2021 (1). D'acord amb la gràfica, l'augment durant el 2020 fins al 2022 de la població de dones i homes a partir dels 65 anys és evolutiva, tot i que sobresurten més les dones que els homes.

(1) Barcelona.cat. (s.f). Sant Genís dels Agudells. Ajuntament.barcelona.cat.

Equipaments

Considerem important fer l'anàlisi de l'equipament per atendre les necessitats de dos grups de la població, que, per les condicions específiques, necessiten tenir l'equipament en un entorn proper al seu domicili.

Primer grup: es va fer l'anàlisi de les places necessàries per atendre l'educació obligatòria de la població entre 3 i 16 anys, i l'oferta de places per centres públics i privats el curs 2022-2023 per a Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Amb aquestes dades es va realitzar el càlcul de l'índex de cobertura en educació (Nombre de places necessàries/Nombre de Places ofertades pels centres = %), per conèixer el percentatge d'aquest servei que és atès als districtes d’Horta Guinardó i Sant Martí, i especialment als barris de Sant Genís dels Agudells i Sant Martí de Provençals.

La distribució de les edats per nivell educatiu és el següent:

  • Educació Infantil: 3 a 6 anys
  • Educació Primària: 7 a 12 anys
  • Educació Secundària Obligatòria: 13 a 16 anys.

Segon grup: l'equipament per a població a partir dels 65 anys, principalment les residències per a gent gran.

Els resultats d'aquesta anàlisi es presenten per districte i barri: Districte Horta-Guinardó, Barri Sant Genís dels Agudells; i Districte Sant Martí, Barri Sant Martí de Provençals. Considerem que la distribució territorial per barri és limitada, hi ha equipaments que estan ubicats a la frontera entre els barris i que poden atendre les necessitats de la població de més d'un barri; per tant, l'anàlisi per districte ofereix una visió més àmplia.

Renda per neta per unitat familiar

Iniciem l'anàlisi amb la revisió de la renda neta per unitat familiar, amb les dades de l'Agència Tributària del 2020. En general hi ha una bretxa important entre la renda mínima i la renda màxima, per exemple, a la gràfica per districtes, la més gran bretxa és la del districte Sarría-Sant Gervasi, la seva renda màxima mitjana arriba a ser 4,7 vegades la renda mínima; a la gràfica per barris, la bretxa més alta és al barri Diagonal Mar i al Front Marítim del Poblenou (2,4 vegades) i Horta i Can Baró, amb una bretxa d'1,5 vegades. Una anàlisi més exhaustiva d'aquests nivells de renda permetria identificar la necessitat real del servei d'educació i atenció a gent gran que ha de ser atesa per institucions públiques.

Cobertura d’Educació per Districte

Els resultats de l'anàlisi es presenten en dos gràfics per a cadascun dels nivells educatius.

  • Cobertura educació: la població al rang d'edat del nivell educatiu, el nombre de places que ofereixen centres públics i centres privats.
  • Índex de cobertura educació: índex de centres públics + índex de centres privats

Al final una gràfica que recull l'índex total de cobertura d'educació del Districte per barri i nivell educatiu.

Educació Infantil. S'observa que al barri de Sant Genis dels Agudells s'ofereixen places al centre Escola Mare de Déu de Montserrat, institució pública, que cobreix només el 29,3% de les necessitats del barri.

Educació primària. Les places ofertes per a la població entre 7 i 12 anys és realitzada pel centre públic Escola Mare de Déu de Montserrat, la cobertura és de tan sols el 41,7%.

ESO. l'oferta la realitza l'Institut Vall d'Hebron, cobreix el 79,4%, és un centre públic, que atén els estudiants d'entre 13 i 16 anys.

Al gràfic final es presenta l'índex de cobertura total d'educació als tres nivells d'educació:

  • Educació Infantil: la cobertura per barri està entre el 26,2% (Can Baró) i el 289,6% (la Font d'en Farges, no es representa al gràfic), el total de cobertura del Districte Horta-Guinardó és del 73,2%, i del Barri Sant Genís dels Agudells del 29,3%.
  • Educació primària: l'índex és entre el 32,1% (Can Baró) i el 360,0% (la Font d'en Farges, no es representa al gràfic), total del Districte 104,2% i del barri Sant Genís dels Agudells, el 41,7%.
  • ESO: l'índex està entre el 36,8% (Can Baró) i el 311,3% (Montbau), el total del districte el 103,3%, i l'índex del barri Sant Genís, el 79,4%.

Cal destacar que al barri Font d'en Fargues, l'oferta de places la realitzen sis centres públics i un centre privat. El centre privat és el Col·legi la Sagrada Família d'Horta, institució creada el 1950, que progressivament n'ha ampliat l'equipament i actualment ofereix el 33,4% de les places d'educació infantil, el 37,7% d'educació primària i el 100% de l'ESO. D'altra banda, a Montbau la totalitat de les places per a l'ESO l'ofereixen dos centres públics: l'Institut Anna Gironella de Mundet i l'Institut Narcís Monturiol.

Cobertura Gent gran per Districte

La població és de 6.828 persones segons l'ajuntament de Barcelona (2021) i representen el 0,42% del total de la ciutat. El barri compta amb 2 residències i un centre de dia.

Cal destacar que la població de gent gran del barri de Sant Martí de provençals és gairebé igual al total de la població del barri Sant Genis dels Agudells.

Mapa Equipaments total: Educació i gent gran

El gràfic permet observar el total d'equipaments del barri i la seva posició a l'àrea estudiada.

Sant Genís dels Agudells compta amb dues residències per a gent gran i un centre de dia, un centre cívic, quatre parcs, un museu, dos equipaments esportius, una escola bressol, una escola bressol i dues escoles secundàries. Per a un total de 6.828 persones, segons dades de l'ajuntament de Barcelona (2021).

Pobresa

IPC

Aquesta visualització complementa l’anterior, tot i no estar desagregada per barris, podem veure que la inflació a Barcelona és la major de Catalunya i com l’esforç de les famílies és major.

Podem concloure que tant la pujada de lloguer, com la variació de l’IPC i la inflació són factors que empobreixen la població.

Habitatge

Històric d'edificació

Es pot observar com abans de 1900 hi havia construccions al centre de la Barcelona antiga, i començava l’expansió a l’Eixample. També es poden observar nuclis antics de les poblacions adjacents a Barcelona: Sarrià, Poblenou, Gràcia, Sant Andreu, etc.

De 1900 a 1950 el creixement principal es va produir a Ciutat Vella, Eixample i Gràcia. Barcelona s’anava expandint des del seu centre. 

De 1950 a 1980, amb l’arribada de la immigració creixen altres districtes, molts d’ells fan el creixement més gran d’aquests districtes.

Finalment, de 1980 a 2011 el creixement és significant només en els districtes de més nova creació, entre ells Sant Martí de Provençals.

Es pot observar com abans de 1950 no hi havia pràcticament construccions al barri de Sant Genís dels Agudells que va créixer de forma majoritària més del 80% entre els anys 1950 i 1980. A partir de 1980 fins a 2011 el seu creixement és similar al del total de Barcelona.

El nombre d’habitatges per edifici indica si hi ha alta densitat de població. L’alta densitat pot suposar afectar la qualitat de vida dels habitants, tensar els serveis comunitaris, necessitat d’una especial planificació urbana, però alhora també pot fomentar la cohesió social però també els conflictes.

Hi ha una gran diferència de densitat de població entre ambdós barris estudiats que apareixen destacats a la gràfica. Sant Genís dels Agudells es troba al 46è lloc amb un 10,12%.

Els 2 barris es comporten de forma similar a la resta de districtes pel que fa al tipus de tenidors dels habitatges i la majoria són persones físiques. 

Tanmateix, a Sant Genís dels Agudells hi ha una major varietat de tipus de propietaris incloent-hi societats cooperatives i de responsabilitat limitada.

L’habitatge de titularitat pública és residual a gairebé tots els barris.

Els barris de Sant Martí de Provençals i Sant Genís dels Agudells estan a la cua del nombre d’habitatges turístics a la ciutat de Barcelona.

Llars i rendes

La població estrangera del barri de Sant Genís dels Agudells procedeix principalment d'Amèrica del sud (Perú, Hondures i Colòmbia). És una població amb un nivell educatiu i  poder adquisitiu inferior al dels Europeus.

Millora del nivell educatiu dels barris acompanyat d'una millora en la renda tot i ser inferior a la dada global de Barcelona (dada 2020: -17,6% a Sant Genís).

A Barcelona, el percentatge de domicilis ocupats per estrangers sobre el total de pisos ha crescut un 45% al passar de 8,3% l’any 2015, a 12% en 2022.

A diferència dels preus del lloguer el valor Cadastral dels habitatges dels barris estudiats s'han mantingut estables des de 2018.

Els valors cadastrals dels barris analitzats es troben per sota del valor de mercat (Sant Genís dels Agudells: 588,4€/m2 i 687,9€/m2). Un element comú d'aquests dos barris és que estan envoltats de barris amb un valor superior. 

Es preveu que en els propers anys hi hagi un increment d’aquests valors impactant directament en els valors dels impostos dels propietaris.

Lloguer i venda

Mostra l’evolució del que es pot anomenar l'esforç familiar per llogar un habitatge. Es tracta d’una comparació entre l’augment de la renda neta mitjana per llar anual i l’augment del preu mitjà de lloguer d’un pis (12 mesos), segons el barri, l’any 2020 respecte al 2015. En els barris pintats amb colors càlids el preu mitjà del lloguer d’un pis ha augmentat més que no pas la renda mitjana anual per llar, com més fosc, més intensa ha resultat aquesta diferència en la crescuda; en el cas d’aquells pintats de colors verds, la renda ha pujat més que els lloguers.

Aquest mapa mostra l’evolució del que es pot anomenar l'esforç familiar per llogar un habitatge. Es tracta d’una comparació entre l’augment de la renda neta mitjana per llar anual i l’augment del preu mitjà de lloguer d’un pis (12 mesos), segons el barri, l’any 2020 respecte al 2015. En els barris pintats amb colors càlids el preu mitjà del lloguer d’un pis ha augmentat més que no pas la renda mitjana anual per llar, com més fosc, més intensa ha resultat aquesta diferència en la crescuda; en el cas d’aquells pintats de colors verds, la renda ha pujat més que els lloguers.

El mapa mostra l’evolució del preu mitjà dels pisos entre els anys 2015 i 2020; com més vermell està pintat un barri, més ha augmentat el lloguer mitjà d’un pis (el percentatge mostrat és respecte als preus del primer trimestre de 2015). El gràfic detalla l’evolució any a any per als barris de Sant Martí de Provençals i Sant Genís dels Agudells, en comparació amb la mitjana de la ciutat de Barcelona.

El gràfic mostra el nombre de contractes de compravenda de pisos per trimestre durant el període 2014-2022. Les dades estan desglossades per habitatge nou lliure i habitatge usat, i permeten comparar el volum de compravendes dels barris de Sant Genís dels Agudells i de Sant Martí de Provençals. 

S’observa una davallada important del nombre general de contractes de compravenda arran de la COVID-19, i en concret, a Sant Martí de Provençals, a partir del 2020 una baixada radical del nombre de contractes de compravenda d’habitatge nou lliure, descens que podria ser la resposta a les modificacions del Pla General Metropolità que, a partir del 2018, obligava que el 30% dels pisos de nova construcció fossin destinats a habitatge social.

El gràfic mostra l’evolució en el nombre de contractes de lloguer signats per trimestre entre els anys 2014 i 2020 als barris de Sant Genís dels Agudells i Sant Martí de Provençals en comparació al nombre mitjà de contractes per barri de Barcelona.

Sostenibilitat

Les dades recopilades dels serveis de mobilitat, neteja i espais sostenibles del barri destaquen l'opinió que la població s'ha format sobre aquests i permeten conèixer la relació del barri amb l'ajuntament en el dia a dia dels ciutadans.

Per tant, comprendre i donar veu a les peticions dels habitants afavoreix que les accions preses per la millora del barri siguin democràtiques, fonamentades i basades en la urgència.

Mapa de queixes del barri

Aquest mapa representa les peticions de neteja que ha rebut l'Ajuntament de Barcelona al barri de Sant Genis i Sant Martí.

El mapa conté la geolocalització de les queixes sobre neteja, incidències amb l'arbrat donant informació de les zones més sensibles per millorar-lo.

De les 780 peticions, queixes o incidències que va rebre l'Ajuntament de Barcelona entorn el barri de Sant Genís dels Agudells, 533 eren amb relació a la mobilitat, els espais verds i la neteja, un 68% del total.

Mobilitat

Aquest mapa representa les peticions de transports que ha rebut l'Ajuntament de Barcelona al barri de Sant Genis.

Els veïns del barri han traçat en una línia blava el recorregut que han fet ensenyant a l'ajuntament la manca de transports nocturns que han portat com a conseqüència assalts i perill a la població de dones que tornen a les seves llars i han de recórrer a peu per manca de transport zones solitàries sense comerços, sense llum.

Sostenibilitat

Neteja

Aquest mapa representa les peticions de neteja que ha rebut l'Ajuntament de Barcelona al barri de Sant Genís dels Agudells en un any i l’equipament de neteja del que disposa, des d'abril del 2022 fins a març del 2023.

Podem observar que les queixes es concentren i repeteixen amb més insistència a carrers menys cèntrics i amb poca afluència. I que les incidències de neteja no es veuen reduïdes malgrat la presència de paperers i contenidors, ja que en molts casos sembla que coincideixen les peticions de neteja amb zones on ja hi ha equipaments.

Amb aquesta gràfica radial observem que Sant Genís dels Agudells és el 23è barri de Barcelona amb més peticions per habitant i el 7è del districte d’Horta Guinardó, això el situa per sobre de la mitjana peticions/habitant de Barcelona.

Mapejant la veu del barri

Aquest plànol del barri fa constar les peticions amb relació a mobilitat, sostenibilitat o neteja que els mateixos habitants ens feu arribar a través del següent formulari: https://forms.gle/y7sRMw8Tyx3asyVj7

Igualtat

Població de dones

Com a punt de partida cal esbrinar quin tipus de dona habita els barris de Sant Genís dels Agudells i detectar alguna particularitat respecte a la mitjana de la ciutat de Barcelona.

L’estudi per franges d’edat aporta llum sobre la composició poblacional de les dones. Respecte a les nenes menors d’edat, la proporció de nenes respecte al total de població de dones és la més similar de totes: al voltant del 13%. A partir d’aquí, entre els 18 i els 45 anys la mitjana de dones de Barcelona és superior a la de Sant Genís i Sant Martí. I dels 46 anys en endavant l’envelliment de la població de dones es fa palès, Cal remarcar que la corba de Sant Martí desvetlla un comportament més accentuat que la de Sant Genís, per molt que s’equilibren en la proporció de dones majors de 76 anys, molt més alta que la de la mitjana de Barcelona.

Centres de suport a les dones

El Mapa mostra la quantitat de dones i la disponibilitat de centres per a la dona als dos barris de Barcelona: Sant Martí de Provençals i Sant Genís dels Agudells.

A Sant Genís dels Agudells, hi ha 3.861 dones i es disposen de 2 centres destinats a brindar serveis i recursos a les dones d'aquesta àrea en particular. Tot i que la quantitat de centres és menor en comparació amb Sant Martí de Provençals, aquests llocs encara poden tenir un paper important en el suport i la promoció del benestar de les dones a la comunitat.

En general, el mapa ressalta la diferència en la quantitat de dones i centres disponibles en aquestes dues àrees de Barcelona, cosa que pot indicar una possible disparitat en els recursos i serveis disponibles per a les dones a cada lloc. Això suggereix la necessitat d’avaluar i abordar possibles desigualtats per garantir l’accés equitatiu a l’atenció i el suport per a totes les dones, independentment de la seva ubicació.

Aquesta anàlisi de dades avalua el nivell de serveis específics per a les dones que tenen els barris de Sant Genís dels Agudells i de Sant Martí de Provençals i, per extensió, els districtes als quals pertanyen (Horta-Guinardó i Sant Martí). A més, permet comparar si estan millor o pitjor dotats que la resta de districtes i barris de Barcelona.

Es posa en relació el nombre de centres de suport a dones i els punts d’informació i atenció a les dones amb el nombre de dones del barri o districte on estan radicats els serveis. La invenció d’un indicador (el nombre de centres cada 10.000 dones) ha permès comparar dades inicialment molt dispars.

En un primer moment les dades mostren que tant Sant Genís dels Agudells com Sant Martí de Provençals tenen un nivell de servei bastant bo respecte a la resta de barris del seu entorn, als Districtes d’Horta-Guinardó i de Sant Martí, respectivament. Això no sembla molt meritori en districtes com Horta-Guinardó, amb més de la meitat dels barris amb 0 serveis.

Cal, doncs, una mirada a nivell de districte, que delata que la franja més baixa del nivell de serveis l’ocupen els barris més perifèrics de la riba del Besòs i la franja nord a la dreta de Gràcia. És a dir, en ordre decreixent: Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó.

Desafiaments a la Investigació de Dades Obertes sobre Col·lectius LGTBI+ i Violència Masclista a Catalunya: La Necessitat d'Informació Integral i Localitzada

Durant la nostra investigació a Catalunya, ens hem enfrontat a desafiaments significatius en analitzar les dades obertes relacionades amb els col·lectius LGTBI+ i la violència masclista. En primer lloc, hem trobat una manca de conjunts de dades específiques sobre els col·lectius LGTBI+ en termes de padrons anuals i distribució per edats.

Aquesta absència d'informació detallada dificulta la comprensió completa de les característiques demogràfiques i les necessitats d'aquest col·lectiu a la regió.

A més, en investigar la violència masclista, descobrim una base de dades valuosa que recopila informació sobre (tipus de violència física, psicològica, sexual, econòmica, edat de la víctima, relació amb l'agressor, quantitat de fills, estat civil) entre altres dades rellevants de la línia telefònica 900 900 120 d'atenció a aquesta problemàtica a Catalunya. Tot i això, ens hem enfrontat a una limitació significativa: les dades estaven segregades per províncies i comarques, cosa que ens impedia accedir a informació específica dels barris d'estudi, com Sant Martí de Provençals i Sant Genís dels Agudells.

Aquestes limitacions ens han ensenyat la importància de comptar amb dades desagregades i precises en l'àmbit local per comprendre plenament la diversitat i les necessitats específiques dels col·lectius LGTBI+ i de les víctimes de violència masclista a Catalunya. La disponibilitat d’informació més detallada a escala de barri permetria desenvolupar estratègies i polítiques més efectives, adaptades a les realitats i desafiaments particulars de cada àrea.

En resum, la investigació de dades obertes a Catalunya ha revelat tant la manca d'informació sobre els col·lectius LGTBI+ com la necessitat de dades més localitzades a l'estudi de la violència masclista. És fonamental impulsar la inclusió de variables relacionades amb l'orientació sexual, la identitat de gènere i la ubicació geogràfica als conjunts de dades oficials per abordar les desigualtats i dissenyar polítiques inclusives que atenguin les necessitats d'aquests col·lectius i de les víctimes de violència masclista a escala de barri.