Per definir les temàtiques a tractar es va realitzar una datató el 26 d’abril en què van participar entitats dels barris de Sant Genís dels Agudells i Sant Martí de Provençals. D’aquesta trobada en van sortir els grups de treball i les temàtiques a tractar, així com un primer conjunt de dades. A partir d’aquí cada grup ha treballat una temàtica ampliant la recerca i fent servir altres fonts de dades.

Els grups van distribuir-se com segueix:
Equipaments: Ana Garzón, Cristina Díez, Luisa Varela
Demografia: Patricia martinez, Jesica Faciaben, Libertad Venegas
Pobresa: Marga Nuñez, Silvia Fernandez, Sonia Martínez
Sostenibilitat: Laura Argiles, Maria Eugenia Hernandez, Elizabeth Ledesma
Habitatge: Sabrina Batlle, Ester Jolonch, Gemma Romero
Igualtat: Gisela  Labastie, Belen Garcia, Regina Rodriguez , Muntsa Ramirez

Fonts de dades – Datasets

Tots el datasets que s’utilitzen per a l’anàlisi i la visualització de les dades s’han obtingut de repositoris de dades obertes.

A continuació s’indiquen les dades en qüestió:

DadesFontLink
Oferta inicial de places escolars dels estudis obligatorisGeneralitat de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Oferta-inicial-de-places-escolars-dels-estudis-obl/vaht-2sjk
Llista d’equipaments d’educació de la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/equipament-educacio
Renda tributària mitjana per llar de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/renda-tributaria-unitat-consum-atlas-distribucio/resource/cb629032-8de5-4a52-ba0a-c5e2410d0911
Llista d’equipaments d’educació de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/equipament-educacio
Parcs i jardins de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/culturailleure-parcsjardins/resource/b64d32a8-aea5-47a8-9826-479b211f5d46
Padró d’habitants. Població de la ciutat de Barcelona segons sexeAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-padro-sexe
Residències per a la gent gran de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/serveissocials-residenciesgentgran
Padró municipalAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca
Departament d’estadística i difusió de dades.Oficina municipal de dadesAjuntament de Barcelonahttps://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_territori/Documents/barris/
Llibre verd de pressupostosAjuntament de Barcelonahttps://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/ca/#capital
Enquesta sobre l’escletxa digitalOpen data Barcelona-Ajuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/novetat-bretxa-digital
Estadística del Padrón continuoINEhttps://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990
Atlas de distribución de renta de los hogaresINEhttps://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=7132
Padró municipalAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca
Centres de gent granGeneralitat de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
Renta tributaria media por hogar de la ciudad de BarcelonaOpen Data Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/renda-tributaria-unitat-consum-atlas-distribucio
Pes del atur registrat de la població de 16 a 64 anys de la ciutat de BarcelonaOpen Data Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-atur-pes
Evolució Lloguer als barris de Sant MartíOpen Data Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-lloguer-mitja-mensual
Variacion del Indice General Catalunya segun el sistema IPC (INEI)INEIhttps://www.ine.es/varipc
Evolución de la tasa anual de inflación en Barcelona provinciaDepartament d’Estadística. Ajuntament de Barcelonahttps://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/castella/Estadistiques_per_temes/Economia/Consum_comerc_i_preus/IPC/base2021/ipcev02.htm
Padró municipalAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca
Centres de gent granGeneralitat de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
Padró municipalAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca
Centres de gent granGeneralitat de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
Lloguer mitjà mensual (€/mes) i per superfície (€/m2) de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-lloguer-mitja-mensual
Renda tributària mitjana per llar de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/renda-tributaria-unitat-consum-atlas-distribucio/resource/cb629032-8de5-4a52-ba0a-c5e2410d0911
Compravenda d’habitatges registrades de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-compravenda
Nombre de contractes de lloguer realitzats a la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-mercat-immobiliari-lloguer-nombre-contractes
Padró municipalAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca
Centres de gent granGeneralitat de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
Serveis i oficines d’informació i atenció a les donesDades obertes de Catalunyahttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Serveis-i-oficines-d-informaci-i-atenci-a-les-done/fqcc-7vme
Padró d’habitants. Població de la ciutat de Barcelona segons sexeAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-padro-sexe
Dades obertes de Catalunya, amb contingut elaborat amb dades de l’Institut Català de les Doneshttps://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Guia-d-entitats-de-dones-de-Catalunya/amca-cgrp
Punts d’informació i atenció a les dones de la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelonahttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-puntsinformacioiatenciodones